Home » Lộ trình học PHP cơ bản dành cho tất cả mọi người

Lộ trình học PHP cơ bản dành cho tất cả mọi người

by Tan Nguyen
18 minutes read

Khoá học php cơ bản giới thiệu cho các bạn khái quát về ngôn ngữ lập trình PHP và tất cả các kiến thức nền tảng về nó!
Mở đầu series học PHP căn bản, chúng ta sẽ cùng thao khảo qua khái niệm PHP là gì? – được viết tắt của “Hypertext Preprocessor” là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client rất phổ biến và được dùng trong phát triển ứng dụng Website. Cùng vô vàng kiến thức khác, các bạn hãy tham khảo toàn bộ series Học PHP Cơ Bản của mình nhé!

php co ban

Series Học PHP Cơ bản

Bộ series này mình đã soạn kỹ về phần lý thuyết cũng như có các ví dụ cho từng bài học để các bạn có thể thực hành một cách đơn giản nhất.
Và sau đây là toàn bộ nội dung về bộ series học PHP cơ bản mà mình đã soạn. Các bạn có thể xem phần mục lục bài viết sẽ thấy trình tự bài học của series.
Đầu tiên ta sẽ học về lý thuyết những kiến thức cơ bản nhất.

Ngôn ngữ lập trình PHP là gì và hướng dẫn thiết lập môi trường để lập trình PHP

 1. PHP có thể thực hiện các công việc gì ?
 2. Ngôn ngữ PHP được dùng phổ biến hiện nay bởi các lý do nào ?
 3. Đặc trưng của PHP Cú pháp của PHP Một Website hoạt động như thế nào?
 4. Như vậy, để học PHP ta cần chuẩn bị những gì?
 5. Để chạy được các file .php, chúng ta cần những gì ?
 6. Cài đặt WampServer vào Windows
 7. Link bài viết tại đây

Cú pháp trong PHP, Khai báo hằng và biến trong PHP

 1. Cú pháp PHP cơ bản
 2. Comment trong PHP
 3. Để lập trình bằng ngôn ngữ PHP cần chú ý những điểm gì
 4. Khai báo biến (VARIABLES)
  1. Các quy tắc cần lưu ý khi làm việc với biến
  2. Gán giá trị cho biến
  3. In giá trị của biến ra màn hình
 5. Phạm vi của biến
 6. Truy cập động – Accessing A Variable Dynamically By Name
 7. Khai báo hằng (CONSTANTS)
  1. Quy định khi đặt hằng
  2. Hằng số Magic trong PHP
 8. Link bài viết tại đây

Những kiểu dữ liệu trong PHP

 1. Kiểu dữ liệu Int (Integer)
  1. Ép dữ liệu sang kiểu INT
 2. Kiểu số thực (Double, Float)
  1. Ép dữ liệu sang kiểu số thực
 3. Kiểu Boolean trong PHP
 4. Kiểu Chuỗi (String) trong PHP
  1. Các chuỗi được giới hạn bởi các dấu nháy kép được PHP xử lý bằng 2 cách
  2. Các quy tắc thay thế
 5. Kiểu Mảng (Array) trong PHP
 6. Kiểu NULL trong PHP
 7. PHP – Kiểu Object (đối tượng)
 8. Kiểu Resource

Link bài viết tại đây

Toán tử và biểu thức trong PHP

 1. Ngôn ngữ PHP hỗ trợ các kiểu toán tử nào?
 2. Khái Niệm Về Biểu Thức
 3. Toán tử số học trong PHP
 4. Toán tử quan hệ (so sánh) trong PHP
 5. PHP – Toán tử luận lý logic
  1. Độ ưu tiên toán tử luận lý
 6. Toán tử gán trong PHP
 7. Toán tử điều kiện trong PHP
 8. Đặc biệt: Spaceship Operator
 9. Phân loại toán tử trong PHP
 10. Độ ưu tiên của các toán tử trong PHP

Link bài viết tại đây

Biểu Thức Điều Kiện Trong PHP (Lệnh if, else, switch)

 1. Biểu thức điều kiện if
 2. Bieu thức điều kiện if else trong PHP
 3. Biểu thức điều kiện if…elseif…else trong PHP
 4. Biểu thức điều kiện if else lồng nhau trong PHP
 5. Lưu ý khi dùng các biểu thức quan hệ if, if…else, if…elseif…else
 6. Biểu thức Switch Trong PHP

Link bài viết tại đây

Các loại Vòng lặp trong PHP (for, while, do while)

 1. Vòng lặp là gì ?
 2. Các Loại Vòng Lặp Trong PHP
 3. Vòng lặp for trong PHP
  1. Cú pháp
  2. Áp dụng vòng lặp for lồng nhau
 4. Vòng lặp while trong PHP
 5. Vòng lặp do while trong PHP
 6. Áp dụng vòng lặp While, Do while lồng nhau
 7. Khi nào nên sử dụng vòng lặp for, while, do while ?

Link bài viết tại đây

Vòng lặp Foreach trong PHP (Các loại vòng lặp phần 2)

 1. Vòng lặp foreach trong PHP
  1. Cú pháp
  2. Bài tập ví dụ
  3. Dùng tham chiếu để thay đổi phần tử hiện tại trong mảng foreach
 2. Vòng lặp foreach lồng nhau (mảng 2 chiều)

Link bài viết tại đây

Lệnh Break, Continue và các hàm (function) exit, die thường dùng trong PHP

 1. Câu lệnh Break thường dùng trong PHP
  1. Break cho vòng lặp, switch lồng nhau.
 2. Câu lệnh Continue
  1. Continue cho vòng lặp lồng nhau.
 3. Function die() và exit() dùng trong PHP
  1. Các cách thể hiện function exit
  2. Các cách thể hiện function die

Link bài viết tại đây

Hàm (Function) Trong PHP

 1. Hàm là gì?
 2. Vì sao nên sử dụng hàm
 3. Quy tắc khi tạo hàm
 4. Cấu trúc của một hàm
  1. Hàm tự định nghĩa
  2. Hàm tự định nghĩa với các tham số
  3. Tự định nghĩa với giá trị trả về
 5. Cách gọi hàm
 6. Thiết lập giá trị mặc định cho tham số hàm trong PHP
 7. Truyền tham số bằng tham chiếu trong PHP
 8. Kiểm tra hàm đã tồn tại
 9. Built in Function trong PHP

Link bài viết tại đây

Mảng (Array) Trong PHP

 1. Cú pháp tạo một mảng
 2. Có 3 loại mảng trong PHP
 3. Loại 1. Indexed Arrays – Mảng được lập chỉ mục
  1. Ví dụ minh họa cách tạo và truy cập mảng số được lập chỉ mục trong PHP.
  2. Ví dụ về truy xuất Array_Name[indexed]
  3. Thêm phần tử mới vào mảng
 4. Loại 2. Associative Arrays– Mảng liên hợp
 5. Loại 3. Multidimensional Arrays– Mảng đa chiều
 6. Vì sao nên sử dụng mảng để chứa dữ liệu
  1. So sánh 2 mảng bằng nhau với toán tử “=”
  2. So sánh 2 mảng bằng nhau với “===”

Link bài viết tại đây

Các hàm xử lý mảng (Array) trong PHP

Tổng hợp rất nhiều các hàm xử lý mảng và giải thích rõ từng công dụng của chúng.
Link bài viết tại đây

Chuỗi (String) Và Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong PHP

 1. Chuỗi trong PHP là gì?
  1. Các chuỗi được giới hạn bởi các dấu nháy kép được PHP xử lý bằng 2 cách
  2. Những quy tắc thay thế
 2. Các hàm xử lý chuỗi trong PHP

Link bài viết tại đây

Phương thức GET và POST trong PHP

 1. Phương thức GET trong PHP
  1. Lưu ý về phương thức GET trong PHP
  2. Ví dụ thực hành
 2. Phương thức POST trong PHP
  1. Phương thức Post trong mô hình Client-Server
  2. Những lưu ý cần biết trong phương thức POST trong PHP
 3. Kiểm tra isset với GET và POST trong PHP
 4. So sánh giống và khác nhau giữa GET và POST
 5. Khi nào nên dùng GET và POST trong PHP

Link bài viết tại đây

 1. 3 bước để xác định người dùng trả về
 2. Một số thông tin về Cookie
 3. Thiết lập Cookie trong PHP
 4. Các thuộc tính thành phần của Cookie
 5. Đọc – Truy cập – Sử dụng cookie trong PHP
 6. Cách xoá Cookie
 7. Kiểm tra Cookie có được bật hay không

Link bài viết tại đây

Session trong PHP

 1. Các ứng dụng thường dùng đối với Session
 2. Quy cách mà Session hoạt động
 3. Đăng ký bắt đầu tạo một session
 4. Lấy và đọc giá trị của Session trong PHP
 5. Chỉnh sửa, thay đổi giá trị của biến Session trong PHP
 6. Cách xoá, huỷ một session trong PHP
 7. BÀI TẬP

Link bài viết tại đây

Các hàm xử lý và làm việc với file trong PHP

 1. Các loại File được hỗ trợ trong PHP
 2. Mở file với fopen
 3. Đọc File trong PHP
  1. Sử dụng hàm feof trong đọc file
  2. Đọc file từng dòng
  3. Đọc file từng ký tự
  4. Cách  đọc hết file với fread
 4. Ghi, Chèn dữ liệu vào file trong PHP
 5. Đóng File
 6. Các hàm xử lí file khác
  1. Kiểm tra file có tồn tại không?
  2. Kiểm tra cấp quyền với file
  3. Lấy nội dung của file hàm file_get_contents
  4. Đổi tên file
  5. Copy file
  6. Xóa file
  7. Ghi toàn bộ nội dung chuỗi ra file
  8. Tạo một thư mục ( folder) mới
  9. Kiểm tra sự tồn tại đường dẫn thư mục

Link bài viết tại đây

Xử lý date time ngày tháng trong PHP

 1. Thiết lập múi thời gian (timezone) tại Việt Nam
 2. Định dạng ngày tháng với hàm date()
  1. Danh sách các format định dạng của date()
  2. Truyền thêm chuỗi trong hàm date()
 3. Phương pháp xử lý ngày tháng nâng cao trong PHP
  1. Kiểu định dạng ngày tháng chuẩn trong MySQL
  2. Chuyển đồi kiểu định dạng ngày tháng
  3. Cộng trừ ngày tháng với mktime()
  4. Thay đổi ngày tháng date_modify()
  5. Một số hàm lấy thông tin date/time khác
  6. Hàm strtotime() xử lý ngày tháng trong PHP
  7. So sánh sự chệnh lệch giữa 2 ngày
  8. Kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng.

Link bài viết tại đây

Những hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP (isset, empty,…)

 1. Hàm isset($value)
  1. Cú pháp
  2. Tham số
  3. Hàm isset() được sử dụng trong trường hợp nào
 2. Hàm empty($var)
  1. Cú pháp
  2. Tham số
 3. Hàm is_null($var)
 4. Một số hàm kiểm tra dữ liệu cho biến khác
  1. is_array($var)
  2. is_string($var)
  3. is_int($var) hoặc is_integer($var)
  4. is_float($var)
  5. is_double($var)
  6. array_key_exists($key, $searcharray)
  7. is_numeric($var)

Link bài viết tại đây

Xử lý ngoại lệ trong PHP.

 1. Ngoại lệ (Exception) trong PHP là gì?
 2. Các phương pháp xử lý ngoại lệ trong
 3. PHP Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) trong PHP
  1. Sử dụng try, throw và catch
  2. Một số hàm lấy error message
 4. Tạo lớp ngoại lệ tuỳ chỉnh
 5. Xử lý nhiều ngoại lệ – Multiple Exceptions
  1. Cú pháp tổng thể
 6. Thiết lập xử lý ngoại lệ cao cấp – Set Top Level Exception Handler

Link bài viết tại đây

Xử lý lỗi (Error) trong PHP

 1. Lỗi là gì?
 2. Phân loại lỗi
  1. Syntax error – Lỗi cú pháp
  2. Lỗi thực thi
  3. Lỗi luận lý
 3. Vậy tại sao phải xử lý lỗi
 4. Tìm hiểu về các cấp độ lỗi trong PHP
 5. Xử lý lỗi cơ bản với hàm die() trong PHP
 6. Tạo một trình xử lý lỗi tuỳ chỉnh PHP
 7. Thiết lập trình xử lý lỗi tuỳ chỉnh PHP
 8. Ghi nhật ký lỗi
 9. Gửi lỗi qua Email
 10. Sử dụng try catch để dò lỗi

Link bài viết tại đây

Những lệnh require, require_once, include, include_once trong PHP

 1. Giới thiệu require, require_once, include, include_once trong PHP
 2. So sánh giống và khác giữa include, include_once, require, require_once
  1. Giống và khác giữa require – include
  2. require_once – include_once

Link bài viết tại đây
Không có khóa học nào là chứa đựng được toàn bộ mọi kiến thức cả, Series mình soạn tuy rằng vẫn không thể bao trọn được mọi kiến thức về PHP nhưng nó sẽ giúp các bạn nắm vững được những khái niệm cần thiết và quan trọng mà bạn cần phải biết đối với lập trình PHP cơ bản.
Và sẽ có một lúc nào đó mình sẽ tiếp tục cập nhật những kiến thức mới  để giúp khóa học PHP cơ bản này đầy đủ hơn nữa. Các bạn hãy đồng hành cùng chúng mình nhé!
Xem thêm:

Nếu các bạn cảm thấy Website TanHongIT.Com thật sự hữu ích mình mong các bạn có thể chia sẻ những bài viết đến cho cộng đồng cùng thao khảo nhé. Cảm ơn các bạn !!!

Các bạn có bất kì thắc mắc cần được hỗ trợ hay yêu cầu các phần mềm, thủ thuật, khoá học,… thì cứ để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ qua fanpage của TanHongIT để được hỗ trợ nhé! Mình sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn mọi thứ cần thiết nhất!

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ VUI VẺ
5/5 - (2 votes)

Related Posts

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x